Členské příspěvky

Valná hromada klubu rozhodla dne 6. 5. 2019 o zvýšení členských příspěvků s účinnosti od 1. 1. 2020 podle návrhu výkonného výboru. Současně valná hromada schválila změnu stanov, která dává výkonnému výboru oprávnění rozhodovat o zvyšování členských příspěvků, pokud zvýšení nepřesáhne 20 %. Vzhledem k diskuzi, která byla vedena na valné hromadě i před ní, považuje výkonný výbor za důležité znovu vysvětlit úvahy, které k návrhu zvýšení členských příspěvků vedly. 

Náklady na spotovní činnost

Z údajů o hospodaření klubu vyplývá, že náklady na sportovní činnost samotnou činily v roce 2018 zhruba 5 mil. Kč (jedná se o necelou polovinu rozpočtu klubu). Tyto náklady nezahrnují náklady na administrativu, sekretariát, shop, náklady na hráče se smlouvou o materiálním prospěchu, organizování významných akcí (NZA, PYRF, Prague 7s), zájezdy, soustředění, nábor, propagaci atd. 

Činnost klubu je financována příspěvky členů, dotacemi, sponzorskými dary a v zanedbatelné míře příjmy z vedlejší činnosti. S výjimkou členských příspěvků jsou všechny ostatní významné zdroje financování činnosti klubu nejisté, ať už se jedná o dotace, příjmy z reklam nebo sponzorské dary. Příkladem je letošní přístup magistrátu k dotacím v oblasti sportu nebo loňský výpadek hlavního sponzora ČSRU. Přitom výrazný výpadek příjmů klubu by mohl mít dramatický dopad na schopnost plnit závazky klubu a udržet současný rozvoj.

Optimální výše příspěvků a úskalí zvyšování

Náš klub má zhruba 470 aktivních členů a 35 trenérů. Pokud bychom chtěli zcela pokrýt náklady na sportovní činnost z vlastních zdrojů, znamenalo by to zvýšení členských příspěvků na více než 10 tis. Kč na každého člena v každé kategorii. Přesto, že došlo ke zvýšení příspěvků, pokrývají tyto příspěvky náklady na sportovní činnost pouze v rozsahu necelých dvou třetin. 

Byli bychom velmi neradi, aby zvyšování členských příspěvků mělo nepříznivý dopad na členskou základnu, její velikost i kvalitu a věříme, že zvýšení členských příspěvků se v tomto směru nijak neprojeví. K tomuto přesvědčení nás vedou dosavadní zkušenosti s výběrem členských příspěvků a uplatňováním sociálního programu, který zůstává zachován a počítáme s tím, že bude využíván častěji (viz https://www.rugbytatra.com/pro-rodice/prispevky/). 

Na valné hromadě byl vznesen dotaz k problematice poměru příspěvků mezi jednotlivými kategoriemi. K takovému rozdělení členských příspěvků nás vedlo několik důvodů:

 1. Náklady na sportovní činnost podstatně rostou s věkem, což je dáno jednak větším množstvím tréninků od kategorie U14, jednak větší odborností trenérů. Vyšší zvýšení příspěvků pro kategorie U14 až U18 však nepovažujeme za správné, neboť máme obavu, že  takové zvýšení příspěvků by u vyšších kategorií mohlo být neúnosné. Proto vyšší kategorie platí relativně méně (poměřováno např. počtem tréninků), než kategorie nižší.   
 2. U seniorských kategorií bychom chtěli v budoucnu směřovat k tomu, že jsou příspěvky na relativně nízké úrovni ve vztahu k ostatním kategoriím. Vedou nás k tomu dosavadní zkušenosti spojené s výběrem příspěvků. Jádro týmů tvoří mladí hráči vstupující do produktivního života, kteří se osamostatňují, často hledají vlastní bydlení, zakládají rodinu a přitom jejich výdělkové možnosti jsou zpravidla nejmenší. Nezřídka jsou to studenti. K tomu přistupuje skutečnost, že se snažíme na hráče A týmu klást stále větší nároky (ať jde o pravidelnost docházky, regeneraci nebo individuální přípravu), což představuje nároky jak časové tak finanční a zároveň omezení, pokud jde o další příjmy. 
 3. Děti se snažíme vychovávat už od útlého věku s cílem jich co největší množství přivést do seniorských kategorií. Snažíme se tedy, aby každý postupně prošel všemi kategoriemi. Pokud v nižší kategorii platí relativně více, ve vyšších kategoriích bude platit relativně méně. Z dlouhodobého hlediska je tedy systém spravedlivý. Tento prvek solidarity bychom chtěli zachovat a s růstem příspěvků prohloubit. 

Výběr příspěvků

Pokud jde o platební morálku, ta je u většiny kategorií výborná. Nedoplatky vznikají většinou nedopatřením při přechodu mezi kategoriemi nebo nepochopením účtování příspěvků na bázi kalendářního roku. Část nedoplatků vzniká u členů, kteří končí s aktivitou a je způsobena tím, že člen ukončí docházku, aniž by to oznámil trenérovi. Někdy tak dochází k tomu, že je formálně dále veden jako člen a jsou mu předepisovány příspěvky, ačkoliv se činnosti klubu nijak neúčastní. To se více projevuje u kategorií mužů a žen, často ve spojení s dlouhodobými úrazy, změnami v zaměstnání, studiu nebo rodinném životě. Takové nedoplatky nepovažujeme za závažný problém neboť neaktivní člen nezatěžuje klub žádnými náklady. Můžeme shrnout, že máme minimum aktivních členů s dluhem na příspěvcích. S těmi situaci aktivně řešíme tak, aby měli možnost dluh uhradit formou splátkového kalendáře či brigád.

Výše příspěvků pro rok 2020

Kategorie Roční příspěvek 
U6 6 000 Kč
U8 6 000 Kč
U10 7 000 Kč
U12 7 000 Kč
U14 7 000 Kč
U16 7 000 Kč
U18 7 000 Kč
Muži 7 000 Kč
Ženy / dívky 7 000 Kč
Veteráni 2 500 Kč
Členové* 1 000 Kč

Nemění se pravidla o sourozeneckých slevách sociálním programu atd. (https://www.rugbytatra.com/pro-rodice/prispevky/).

* Členové nad 70 let jsou od povinnosti platit příspěvky osvobozeni, dobrovolně mohou platit příspěvky v libovolné výši.

 

25. 3. 2023
 • MUŽI - Tatra x Sparta 25. 3. 2023 | 11:00 - 13:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U16B - Tatra B x spol.Havířov/M.Hory 25. 3. 2023 | 13:30 - 14:30 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U16 - Tatra x Bystrc 25. 3. 2023 | 15:00 - 16:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
26. 3. 2023
 • U14 - Olomouc x Tatra 26. 3. 2023 | 10:30 - 11:30 Olomouc
  Více podrobností
 • MUŽI B - Tatra B x Praga B 26. 3. 2023 | 11:00 - 13:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U14 B - spol. Přelouč/Babice x spol. Tatra B/Říčany B/Petrovice B 26. 3. 2023 | 11:00 - 12:00 Přelouč Sportovní 1451
  Více podrobností

Praktické informace