Členské příspěvky

Členské příspěvky činí podle rozhodnutí valné hromady klubu konané dne 6. 5. 2019 pro rok 2020:

  • za děti a mládež – kategorie U6 a U8: 6 000 Kč
  • za děti a mládež – kategorie U10, U12: 7 000 Kč
  • za děti a mládež – kategorie U14, U16, U18: 7 000 Kč
  • za dospělé hráče – kategorie muži, ženy: 7 000 Kč
  • za veterány:  2 500 Kč
  • za ostatní členy: 1 000 Kč

Pro více informací o aktuálním stavu členských příspěvků pište na club@rugbytatra.com.

Příspěvky se platí na účet klubu vedený u Fio Banky a.s. č. 2801630503/2010 Jako VS uveďte číslo z vystavené faktury klubem (Sportlyzer) a do poznámky uveďte členské příspěvky a jméno člena.

Platit příspěvek je možné buď jednorázově do 31.1. a nebo ve dvou stejných splátkách (první polovina do 31.1., druhá do 30.6.). Nový člen platí roční příspěvek za celé pololetí, ve kterém se přihlásí. Příspěvky lze také hradit hotově a to v úřední hodiny sekretariátu po předchozí emailové domluvě.

Sourozenecké slevy

Pokud jsou členy klubu sourozenci (posuzováno vždy k 1.1. příslušného roku), mladší z nich získává na členské příspěvky v příslušném  kalendářním roce slevu 1 000 Kč a to naposledy v roce, ve kterém starší sourozenec dovrší 18 let. Třetí a každý další sourozenec platí snížený příspěvek ve výši 1 500 Kč. Podmínkou uplatnění této slevy je, že žádný ze sourozenců nemá k poslednímu dni předchozího roku nedoplatky na příspěvcích a jsou řádně  uhrazeny příspěvky za starší sourozence za dotčený rok . Člen, který hodlá tuto slevu uplatnit, zašle současně s platbou zprávu sekretariátu klubu nebo trenérovi příslušné kategorie s rodným číslem  staršího sourozence nebo údaj o čerpání slevy uvede při platbě ve zprávě pro příjemce.

Sociální program

Filozofií  RC Tatra Smíchov je, že každý, kdo chce hrát ragby, může, a to bez ohledu na svoji sociální situaci. Pokud by výše příspěvků měla být  překážkou pro členství v klubu, lze podat k výkonnému výboru RC Tatra Smíchov (prostřednictvím trenéra příslušné kategorie) žádost o snížení  popřípadě prominutí členského příspěvku s podrobným popisem situace a odůvodněním. Výkonný výbor může na základě takové žádosti  v  konkrétním případě rozhodnout o snížení popřípadě prominutí členského příspěvku na daný rok. Za účelem posouzení žádosti si výkonný výbor  může od žadatele vyžádat doplňující informace či doklady. Výkonný výbor může současně s rozhodnutím o prominutí příspěvků po projednání s  hráčem rozhodnout o závazcích hráče, které osvobození podmiňují. Údaj o prominutí příspěvků má důvěrnou povahu a  nezveřejňuje se.

Slevy v případě neúčasti

V případě, že členovi klubu brání v aktivní účasti na sportovní činnosti klubu překážka, která má zdravotní povahu, nebo dlouhodobý pobyt v  zahraničí, může výkonný výbor rozhodnout o  tom, že bude za příslušnou část roku (posuzováno po pololetích) hradit příspěvky pouze ve výši  stanovené pro členy.

Mimořádné okolnosti

Výkonný výbor může rozhodnout o snížení nebo prominutí členských příspěvků i v jiných mimořádných případech.

Hostování

V případě, že je hráč uvolněn na hostování, platí i po celou dobu hostování členské příspěvky v plné výši podle kategorie, do které je zařazen.

Ostaršení

V případě, že hráč startuje za vyšší kategorii, než do jaké náleží věkem, nemá to vliv na výši členských příspěvků, které je povinen platit.

Nic z 19. 1. 2022 na 26. 1. 2022.

Praktické informace