Příspěvky

Členské příspěvky činí podle rozhodnutí valné hromady klubu konané dne 26. 4. 2022 pro rok 2023:

 • za děti a mládež – kategorie U6 a U8: 7 000 Kč
 • za děti a mládež – kategorie U10, U12: 8 000 Kč
 • za děti a mládež – kategorie U14, U16, U18: 8 000 Kč
 • za dospělé hráče – kategorie muži, ženy: 8 000 Kč
 • za veterány: 3 000 Kč
 • za ostatní členy: 1 200 Kč

Pro více informací o aktuálním stavu členských příspěvků pište na club@rugbytatra.com

Příspěvky se platí na účet klubu vedený u Fio Banky a.s., číslo 2801630503/2010.
Jako VS uveďte číslo z vystavené faktury klubem (Sportlyzer) a do poznámky uveďte členské příspěvky a jméno člena.

Platit příspěvek je možné buď jednorázově do 31. 1. a nebo ve dvou stejných splátkách (první polovina do 31. 1., druhá do 30. 6.). Nový člen platí roční příspěvek za celé pololetí, ve kterém se přihlásí. Příspěvky lze také hradit hotově a to v úřední hodiny sekretariátu po předchozí emailové domluvě.

Sourozenecké slevy

Pokud jsou členy klubu sourozenci (posuzováno vždy k 1. 1. příslušného roku), mladší z nich získává na členské příspěvky v příslušném  kalendářním roce slevu 1 000 Kč a to naposledy v roce, ve kterém starší sourozenec dovrší 18 let. Třetí a každý další sourozenec platí snížený příspěvek ve výši 1 500 Kč. Podmínkou uplatnění této slevy je, že žádný ze sourozenců nemá k poslednímu dni předchozího roku nedoplatky na příspěvcích a jsou řádně  uhrazeny příspěvky za starší sourozence za dotčený rok . Člen, který hodlá tuto slevu uplatnit, zašle současně s platbou zprávu sekretariátu klubu nebo trenérovi příslušné kategorie s rodným číslem  staršího sourozence nebo údaj o čeprání slevy uvede při platbě ve zprávě pro příjemce.

Sociální program

Filozofií  RC Tatra Smíchov je, že každý, kdo chce hrát ragby, může, a to bez ohledu na svoji sociální situaci. Pokud by výše příspěvků měla být  překážkou pro členství v klubu, lze podat k výkonnému výboru RC Tatra Smíchov (prostřednictvím trenéra příslušné kategorie) žádost o snížení  popřípadě prominutí členského příspěvku s podrobným popisem situace a odůvodněním. Výkonný výbor může na základě takové žádosti  v  konkrétním případě rozhodnout o snížení popřípadě prominutí členského příspěvku na daný rok. Za účelem posouzení žádosti si výkonný výbor  může od žadatele vyžádat doplňující informace či doklady. Výkonný výbor může současně s rozhodnutím o prominutí příspěvků po projednání s  hráčem rozhodnout o závazcích hráče, které osvobození podmiňují. Údaj o prominutí příspěvků má důvěrnou povahu a  nezveřejňuje se.

 

Slevy v případě neúčasti

V případě, že členovi klubu brání v aktivní účasti na sportovní činnosti klubu překážka, která má zdravotní povahu, nebo dlouhodobý pobyt v  zahraničí, může výkonný výbor rozhodnout o tom, že bude za příslušnou část roku (posuzováno po pololetích) hradit příspěvky pouze ve výši  stanovené pro členy.

Mimořádné okolnosti

Výkonný výbor může rozhodnout o snížení nebo prominutí členských příspěvků i v jiných mimořádných případech.

Hostování 

V případě, že je hráč uvolněn na hostování, platí i po celou dobu hostování členské příspěvky v plné výši podle kategorie, do které je zařazen.

Ostaršení

V případě, že hráč startuje za vyšší kategorii, než do jaké náleží věkem, nemá to vliv na výši členských příspěvků, které je povinen platit.

31. 5. 2024
1. 6. 2024
 • U8 - TATRA - turnaj MČR - horní hřiště 1. 6. 2024 RC Tatra Smíchov - horní hřiště
  Více podrobností
 • U16 A - Tatra x Slavia 1. 6. 2024 | 10:00 - 11:30 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U16 B - BVP Academy x Tatra B - nadstavbová část 1. 6. 2024 | 11:00 - 12:00 : RC Přelouč (Parkhem)
  Více podrobností
 • MUŽI - o 3. místo - Tatra x Vyškov 1. 6. 2024 | 12:00 - 14:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
2. 6. 2024
 • U18 - Říčany x Tatra 2. 6. 2024 Rugby Club Mountfield Říčany, Široká 150/22, 251 01 Říčany-Říčany u Prahy, Česko
  Více podrobností
 • U14 B - Tatra B x spol. Brno/Petrovice/Olymp-nadstavbová část 2. 6. 2024 | 14:00 - 15:30 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U14 A - Tatra x Praga 2. 6. 2024 | 16:00 - 17:30 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností

Praktické informace