GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Rugby Club Tatra Smíchov, z.s., se sídlem Štefánikova 65, 150 00 Praha 5, IČ 49629018, DIČ CZ49629018, (dále jen „Správce“ nebo „Spolek“), za účelem své spolkové činnosti zpracovává níže uvedené osobní údaje svých členů

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
 5. rodné číslo,
 6. průkazové fotografie.

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

Dále Správce zpracovává

 1. telefonní číslo,
 2. e-mail,

členů za účelem výkonu práv souvisejících s členstvím ve Spolku, a

 1. údaje o zdravotní způsobilosti ke sportu a úrazech,
 2. údaje o alergiích,
 3. kontaktní údaje zákonných zástupců

za účelem ochrany životně důležitých zájmů člena.

(Výše uvedené údaje jsou dále označovány jako „Osobní údaje“.)

Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu členství ve Spolku a dále až 10 let ode dne zániku členství.

Správce při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kterých je členem, předává Osobní údaje v rozsahu bodů 1. až 6.:

 • České rugbyové unii jakožto příslušnému sportovnímu svazu,
 • České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • Pražské tělovýchovné unii, IČ 00435228, se sídlem Hanusova 347/16, Michle, 140 00 Praha jakožto okresnímu sdružení ČUS,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné ke vzniku členství ve Spolku.

Na základě souhlasu dotčeného člena podle čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovává Správce dále fotografie a audiovizuální záznamy členů, za účelem marketingu a propagace Spolku.

Členové Spolku mají právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • na jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, pokud je zpracování založeno na souhlasu,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

V rámci zpravodajství o dění v klubu mohou být na základě § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pořizovány a následně zveřejňovány mimo jiné fotografie a audiovizuální záznamy, aniž by tím byla dotčena práva členů související s ochranou jejich osobních údajů.

Dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování osobních údajů můžete zaslat na club@rugbytatra.com.

26. 4. 2024
 • Touch rugby EVENT 26. 4. 2024 | 18:00 - 21:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
27. 4. 2024
 • U16 - KRARARUBU x Tatra B 27. 4. 2024
  Více podrobností
 • MUŽI - 1.liga - Tatra U23 x Zlín 27. 4. 2024 | 13:30 - 15:30 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • MUŽI - extraliga - Říčany x Tatra 27. 4. 2024 | 15:00 - 17:00 Rugby Club Mountfield Říčany, Široká 150/22, 251 01 Říčany-Říčany u Prahy, Česko
  Více podrobností
28. 4. 2024
 • U6 - TURNAJ na Tatře 28. 4. 2024 | 9:00 - 14:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností
 • U18 - Tatra x Říčany 28. 4. 2024 | 16:00 - 18:00 RC Tatra Smíchov, Podbělohorská, 150 00 Praha, Česko
  Více podrobností

Praktické informace